Göteborg 15 december: Manifestation - Stäng ner Elbit!

Göteborg 15 december: Manifestation - Stäng ner Elbit!

(English below.)

Denna information finns också på Facebook.

Elbit Systems är Israels största vapenföretag vars omfattande verksamhet har ett stort inflytande på Israels militariserade ockupation av Palestina. Elbit förser den israeliska militären med 85 procent av deras drönare och 85 procent av deras landbaserade utrustning. Elbits affärsmodell är att sedan sälja denna teknik vidare till imperialismens förstärkning på andra håll. Dess drönare används i brittiska militär- och gränsoperationer och används även av EU:s militariserade gränsmyndighet Frontex.

Under de senaste åren har Sveriges inköp av israeliskt krigsmateriel ökat markant. Exempelvis köpte Försvarsmakten 2020 in en stor mängd militära radiosystem från Elbit Systems, 2022 köptes Elbits stridsledningssystem Albatross in till svenska flottan och i oktober 2023 tecknade Sverige ett tioårigt avtal på 1,7 miljarder kronor för att Elbit ska "leda utrullningen av arméns digitaliseringsprogram". 2021 bedömde Elbit Systems att Sverige är en så pass lovande marknad att en svensk filial upprättades, och sedan nyligen finns Elbit att hitta på Långfilsgatan 5 i Göteborg. Den svenska staten är alltså direkt skyldig till att stötta den israeliska krigsmaskinen.‌‌

Vi samlas klockan 15:30 i en manifestation  utanför Elbits kontor i Kallebäck och sedan samlas klockan 17 vi på centralen.

Vi kräver:‌‌ Stäng ner alla krigsmaskiner! Elbit ut ur Sverige!‌‌ Stäng ner Elbit!

English

This information is also available on Facebook.

Elbit Systems is Israel’s largest arms company, with their broad range of activities generating a broad influence in Israel’s militarised, securitised occupation of Palestine. Elbit supplies the Israeli military with 85% of their drones and 85% of their land-based equipment. ‌‌Elbit’s business model is then to sell these technologies on to fuel imperialism elsewhere. Its drones have not only been deployed by British military and border operations, but are employed by the EU’s militarised border agency Frontex.

In recent years, Sweden's purchases of Israeli military equipment have increased significantly. For example, in 2020, the Swedish Armed Forces purchased a large number of military radio systems from Elbit Systems; in 2022, Elbit's Albatross battle management system was purchased for the Swedish Navy; and in October 2023, Sweden signed a ten-year contract worth SEK 1.7 billion for Elbit to "lead the rollout of the army's digitalization program". In 2021, Elbit Systems considered Sweden to be such a promising market that a Swedish branch was established, and recently Elbit can be found at Långfilsgatan 5 in Gothenburg. The Swedish state is thus directly responsible for supporting the Israeli war machine.‌‌

We gather at 15:30 in a manifestation outside the office of Elbit in Kallebäck and after that we gather at the centralstation at 17:00.

We demand:‌‌ Shut all war machines down! Elbit out of Sweden!‌‌ Shut Elbit down!